algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Het contract

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant bij herroeping

Artikel 8 - Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Contractuitvoering en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt door middel van een overeenkomst op afstand, en een ondernemer of een derde partij deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert overeenkomstig een afspraak tussen die derde en de handelaar;
 2. Herroepingstermijn : de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument : een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, beroep- of bedrijf;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde periode wordt gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel - inclusief e-mails - dat een consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstig gebruik of raadpleging vergemakkelijkt gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd bedoeld, en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;
 8. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer : een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met inclusief het moment dat de overeenkomst tot stand komt;
 11. Modelformulier voor herroepingsrecht : het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden. De ondernemer is niet gehouden Bijlage I te verstrekken indien de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Naam handelaar: Dinnerware & Co BV. handelend onder de naam Urban Nature Culture

Geregistreerd adres: Pedro de Medinalaan 11, 1086 XK, Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de handelaar telefonisch bereikbaar is: +31 367440440

E-mailadres: customercare@urbannatureculture.com

KvK-nummer: 08207772

BTW-identificatienummer: NL821454481B01

Indien de activiteit van de handelaar onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Mocht de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefenen:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of EER waar deze is verleend;

- een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies waar en hoe deze beroepsregels te raadplegen zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een ondernemer en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. mogelijk op verzoek van de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, ontvangt de consument, in afwijking van het vorige lid, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze dat deze door de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen. ze op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en dat zij op zijn verzoek langs elektronische weg of op een andere manier kosteloos aan de consument worden toegezonden. manier.
 4. Voor gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat informatie, waardoor voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - Het contract

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dat onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal aan een consument uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het kantooradres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en de wijze waarop hij gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 9. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de kosten van bezorging voor zover van toepassing en de wijze van betaling, bezorging of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van het contract, indien de duur van het contract langer is dan een jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.
 12. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft een consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. De ondernemer mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.
 2. De termijn genoemd in rov. 1 gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:
  • als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd.
  • als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. Een consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen bij levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. De ondernemer mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.
 2. De termijn genoemd in rov. 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of het modelformulier niet is verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de op grond van de vorige leden van dit artikel bedongen herroepingstermijn .
 2. Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, loopt de bedenktijd af 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werkzaamheid van het product te kunnen beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere omgang met het product dan toegestaan ​​in lid.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Consumenten die gebruik maken van het herroepingsrecht en de daaraan verbonden kosten

 1. De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 2. 1 zal de consument het product terugzenden, of overhandigen aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten zal dragen of als de ondernemer aangeeft deze kosten zelf te willen dragen, dan komt de consument de kosten van terugzending niet voor zijn rekening.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verleende dienst of de levering van niet voor verkoop gereedstaande gas, water of elektriciteit zal plaatsvinden in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid tijdens de herroepingsperiode, heeft de consument is de ondernemer een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat deel van de overeenkomst dat de ondernemer op het moment van herroeping heeft nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van de overeenkomst.
 7. De consument draagt ​​geen kosten voor het uitvoeren van diensten of de levering van niet voor verkoop gereedgemaakt water, gas of elektriciteit – in een beperkt volume of hoeveelheid – of voor het leveren van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of:
 9. de consument tijdens de herroepingsperiode niet uitdrukkelijk heeft gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
 10. De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
 11. voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de herroepingstermijn;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping

 1. Als de ondernemer het voor een consument mogelijk maakt om langs elektronische weg zijn herroeping te melden, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de consument onverwijld alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Behalve in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Voor een eventuele terugbetaling zal de ondernemer hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de consument in eerste instantie heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Voor de consument is de terugbetaling kosteloos.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een dure wijze van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft de ondernemer de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de navolgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen ;
 3. Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen als:
 4. uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te verliezen zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen, pakketreizen en rondreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten ter verstrekking van toegang tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan ten behoeve van accommodatie, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en zijn gemaakt op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 11. Verzegelde producten die om redenen die verband houden met de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die door hun aard onherstelbaar vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering eerst kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten of tijdschriften, uitgezonderd abonnementen;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
 18. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht heeft verloren.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod dient gebonden te zijn aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in aanbiedingen van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Contractuitvoering en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor een andere dan normale benaming.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling doet nimmer afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan ​​iedere verbintenis van een handelaar, diens toeleverancier, importeur of fabrikant die aan de consument rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan de wet voorziet, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de consument het bedrag dat hij betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te beëindigen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument heeft te allen tijde het recht een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten voor bepaalde tijd op te zeggen tegen het einde van de duur van bepaalde tijd met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn dat niet langer is dan een maand.
 3. Bij overeenkomsten zoals omschreven in de eerste twee leden kan de consument:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
- opzeggen op dezelfde wijze als waarop zij zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als voor de ondernemer is bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument is vrij deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft op opzegging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en, in geval van een overeenkomst tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften, een termijn van ten hoogste drie maanden.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

 1. Als de overeenkomst voor bepaalde tijd meer dan één jaar heeft geduurd, heeft de consument na één jaar te allen tijde het recht op opzegging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen tussentijdse beëindiging van de overeenkomst verzetten. onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is vermeld, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst . In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de consument, nadat de ondernemer de consument op de hoogte heeft gesteld van de betalingsachterstand, 14 dagen bedenktijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; bij gebreke van betaling binnen deze 14 dagen termijn is over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40. De handelaar kan van deze bedragen en percentages afwijken die gunstig zijn voor de consument.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer voorziet in een klachtenprocedure, waaraan voldoende bekendheid is gegeven, en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Een consument die tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst heeft geconstateerd, dient klachten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer in.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer een termijn van minimaal 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten aangegaan tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet nadelig zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een gemakkelijk toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier herroepingsrecht

Modelformulier herroepingsrecht

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt herroepen)

Aan: [naam handelaar]

[geografisch adres van de handelaar]

[faxnummer van de handelaar, indien beschikbaar]

[e-mailadres of elektronisch adres van de handelaar]

Ik/wij* deel/delen u hierbij mede dat, met betrekking tot ons contract met betrekking tot:

De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product}*

De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud]*

De levering van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst]*

Ik/wij* oefenen ons herroepingsrecht uit.

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling diensten of ontvangst goederen]

- [naam consument(en)]

- [adres van de consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

*Verwijderen of aanvullende informatie verstrekken, indien van toepassing.